Chat with us, powered by LiveChat

Algemene voorwaarden bij uitvoering van adviesopdrachten Forque Advisory Services Netherlands B.V.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de werkzaamheden van Forque Advisory Services Netherlands B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Enter (ov), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland  onder nummer 08159416, hierna te noemen: Forque Advisory Services Netherlands B.V.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Forque Advisory Services Netherlands B.V.: de gebruiker van de algemene voorwaarden c.q. de Forque Advisory Services Netherlands B.V.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Forque Advisory Services Netherlands B.V., aan wie de Aanbieding / Offerte is geadresseerd en die met Forque Advisory Services Netherlands B.V. een Overeenkomst aangaat.
 • Overeenkomst: de algemene voorwaarden en de Overeenkomst tot uitvoering van opdrachten met betrekking tot strategie, regie & directievoering (opdrachtbevestiging).
 • Werkzaamheden: de door Forque Advisory Services Netherlands B.V. ingevolge de Aanbieding / Offerte te verrichten werkzaamheden.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Forque Advisory Services Netherlands B.V. en een opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers, waarop Forque Advisory Services Netherlands B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Forque Advisory Services Netherlands B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Forque Advisory Services Netherlands B.V. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Forque Advisory Services Netherlands B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Forque Advisory Services Netherlands B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd (Opdrachtbevestiging), tenzij anders aangegeven.
 3. Offertes van Forque Advisory Services Netherlands B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Forque Advisory Services Netherlands B.V. zal de door hem te verrichten management en adviesopdrachten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Forque Advisory Services Netherlands B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Forque Advisory Services Netherlands B.V. anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Forque Advisory Services Netherlands B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige c.q. vervolgopdrachten.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Forque Advisory Services Netherlands B.V. en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Forque Advisory Services Netherlands B.V. retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door  opdrachtgever aan Forque Advisory Services Netherlands B.V. verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. De overeenkomst tussen Forque Advisory Services Netherlands B.V. en Opdrachtgever wordt gevormd door de in artikel 4 lid 1 genoemde opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijk overeengekomen bedingen, welke gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen bevatten en in plaats treden van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en correspondentie.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan Forque Advisory Services Netherlands B.V. bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden, echter uitsluitend in overleg met de opdrachtgever.
 2. Bij het verrichten van de Werkzaamheden wordt een redelijke mate van zorgvuldigheid en deskundigheid betracht.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar zijn.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Forque Advisory Services Netherlands B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Forque Advisory Services Netherlands B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Forque Advisory Services Netherlands B.V. zijn verstrekt, heeft Forque Advisory Services Netherlands B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Forque Advisory Services Netherlands B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Forque Advisory Services Netherlands B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Forque Advisory Services Netherlands B.V. kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Forque Advisory Services Netherlands B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Als Forque Advisory Services Netherlands B.V. daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Forque Advisory Services Netherlands B.V. kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax en/of datanetaansluiting.
 8. Indien Forque Advisory Services Netherlands B.V. op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Forque Advisory Services Netherlands B.V. worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Forque Advisory Services Netherlands B.V..
 9. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 5 lid 8 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Forque Advisory Services Netherlands B.V. kunnen worden beïnvloed.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Forque Advisory Services Netherlands B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen, de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Forque Advisory Services Netherlands B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Forque Advisory Services Netherlands B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Forque Advisory Services Netherlands B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 6. In afwijking van lid 3 zal Forque Advisory Services Netherlands B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Forque Advisory Services Netherlands B.V. kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Forque Advisory Services Netherlands B.V. verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Forque Advisory Services Netherlands B.V. kan dan ook niet tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor de uitvoering van de opdracht zal zijn.
 2. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
 3. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Forque Advisory Services Netherlands B.V., zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8:  Personeel

 1. Forque Advisory Services Netherlands B.V. kan in overleg met de opdrachtgever de betrokken adviseur vervangen, indien beide menen dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
 2. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan na overleg met de wederpartij.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging

 1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Forque Advisory Services Netherlands B.V. vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
 3. Forque Advisory Services Netherlands B.V. mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Forque Advisory Services Netherlands B.V. behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
 4. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 10: Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5, 6, 7 en 8 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 8 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Forque Advisory Services Netherlands B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Het honorarium is, en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Forque Advisory Services Netherlands B.V. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Forque Advisory Services Netherlands B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Indien Forque Advisory Services Netherlands B.V. kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, bijv. lonen of prijzen aanmerkelijk zijn gewijzigd, is zij gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen. Bovendien mag Forque Advisory Services Netherlands B.V. het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Forque Advisory Services Netherlands B.V., dat in redelijkheid niet van Forque Advisory Services Netherlands B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 7. In andere gevallen dan als bedoeld in artikel 8 onder 1. is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 8. Forque Advisory Services Netherlands B.V. zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Forque Advisory Services Netherlands B.V. zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop deze zal ingaan, vermelden.
 9. Indien opdrachtgever de door Forque Advisory Services Netherlands B.V. kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Forque Advisory Services Netherlands B.V. genoemde datum waarop de prijs of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 11: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Forque Advisory Services Netherlands B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij door Forque Advisory Services Netherlands B.V. op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Forque Advisory Services Netherlands B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Forque Advisory Services Netherlands B.V. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Forque Advisory Services Netherlands B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Forque Advisory Services Netherlands B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 6. Indien Forque Advisory Services Netherlands B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 7. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12: Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Forque Advisory Services Netherlands B.V. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Forque Advisory Services Netherlands B.V. in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Forque Advisory Services Netherlands B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Forque Advisory Services Netherlands B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Indien Forque Advisory Services Netherlands B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Forque Advisory Services Netherlands B.V. is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Forque Advisory Services Netherlands B.V. van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering in het kader van de opdrachten mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen worden beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Forque Advisory Services Netherlands B.V. voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Forque Advisory Services Netherlands B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Forque Advisory Services Netherlands B.V. toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Forque Advisory Services Netherlands B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Forque Advisory Services Netherlands B.V. of zijn medewerkers.

Artikel 14: Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Forque Advisory Services Netherlands B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Forque Advisory Services Netherlands B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendom of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Indien u tekortschiet in de nakoming van uw verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en er wordt een vordering tegen Forque Advisory Services Netherlands B.V. ingesteld door derden of een dergelijke situatie dreigt te ontstaan, dan zal u Forque Advisory Services Netherlands B.V. vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle schade, kosten en aansprakelijkheid die voor Forque Advisory Services Netherlands B.V. als gevolg van of in verband met de betreffende tekortkoming en vordering mocht(en) ontstaan. Indien u ingevolge dit artikel een betaling verricht zal u deze betaling nimmer van Forque Advisory Services Netherlands B.V. terugvorderen.

Artikel 15: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Forque Advisory Services Netherlands B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Forque Advisory Services Netherlands B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Forque Advisory Services Netherlands B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Forque Advisory Services Netherlands B.V. zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzover Forque Advisory Services Netherlands B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Forque Advisory Services Netherlands B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16: Tegenstrijdigheid

Ingeval de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden onderling tegenstrijdige clausules bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 17: Vervaltermijn

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Forque Advisory Services Netherlands B.V. in verband met het verrichten van werkzaamheden door Forque Advisory Services Netherlands B.V. in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 18: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Forque Advisory Services Netherlands B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Forque Advisory Services Netherlands B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Forque Advisory Services Netherlands B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19: Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Forque Advisory Services Netherlands B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Forque Advisory Services Netherlands B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Forque Advisory Services Netherlands B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Forque Advisory Services Netherlands B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
 3. Forque Advisory Services Netherlands B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20: Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Forque Advisory Services Netherlands B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Forque Advisory Services Netherlands B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21:  E-mail en internetgebruik

Opdrachtgever en Forque Advisory Services Netherlands B.V. kunnen door middel van elektronische post (e-mail) met elkaar communiceren. Aan het gebruik van e-mail en internet kleven echter risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Forque Advisory Services Netherlands B.V. is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van email en/of internet. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van e-mail zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Forque Advisory Services Netherlands B.V. bepalend.

Artikel 22:  Vertrouwelijkheid, bewaring en eigendom van het dossier

Indien noodzakelijk houdt Forque Advisory Services Netherlands B.V. ter zake van de opdracht een dossier aan. Forque Advisory Services Netherlands B.V. neemt passende maatregelen om de  vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te waarborgen en de dossiers te bewaren gedurende een periode die voor een goede opdrachtuitoefening aanvaardbaar is en die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen inzake bewaartermijnen. De dossiers zijn eigendom van  Forque Advisory Services Netherlands B.V.

Artikel 23: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Forque Advisory Services Netherlands B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Enschede onder nummer 08159416. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 25: Verwerkersovereenkomst

Forque verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant. Forque Advisory Services Netherlands B.V. en de klant zijn daarom verplicht volgens de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een Verwerkersovereenkomst te sluiten. Volgens de AVG is Forque Advisory Services Netherlands B.V. ‘Verwerker’ en is de klant ‘Verantwoordelijke’. Verwerker heeft een passend beleid voor de omgang met Datalekken, welke is opgenomen in de Verwerkersovereenkomst. Bekijk hier de Verwerkersovereenkomst.

(Bij verzenden ga je akkoord met ons privacybeleid)

(Bij verzenden ga je akkoord met ons privacybeleid)